Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na na lata 2014-2020 obejmuje szereg działań wspierających różnorodne reformy i zmiany, jakie mają się odbyć w polskim systemie rolnictwa.
Należy do nich między innymi ułatwianie przekazu informacji oraz wiedzy związanej z rolnictwem i leśnictwem a także zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Należy zaznaczyć, iż większa część budżetu pochodzi z dyrektyw Unii Europejskiej, a także z Ministerstwa Rolnictwa.
Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, dzięki czemu rolnicy uzyskają dodatkową rekompensatę za zniszczone plony i uprawy.
W 2019 roku przeznaczono również nowe środki na program Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez podwyższenie bazowej kwoty jednorazowej premii ze 100 tys. zł do 150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. (dodatkowo 1 miejsce pracy) i 250 tys. (dodatkowo 2 lub więcej miejsc pracy. Mówimy tu o pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, która również wchodzi w założenia PROW jako podddziałanie 6.2.
Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie do PROW 2014-2020 nowej formy wsparcia tzw. instrumentów zwrotnych. Odbiorcami wsparcia w nowej formie będą gospodarstwa rolne, ponadto proponowane zmiany mają na celu lepsze wykorzystania trwałych użytków zielonych poprzez promowanie chowu zwierząt trawożernych na obszarach górskich i podgórskich. Założeniem jest w tym ostatnim przypadku przeciwdziałanie porzucaniu gruntów i utracie różnorodności biologicznej na tych obszarach, co świadczy o następnych zmianach, które mają zagwarantować przepisy PROW.