Pomoc w zakresie modernizacji gospodarstwa 2019

Pomoc w zakresie modernizacji gospodarstwa rolnego może zostać przyznana rolnikowi, który spełnia między innymi następujące warunki:
– jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha, ale nie przekraczającego 300 ha;
– prowadzi we własnym gospodarstwie działalność rolniczą w celach zarobkowej działalności dotyczącej produkcji zwierzęcej lub roślinnej, jednakże z wyłączeniem w tej kategorii chowu i hodowli ryb oraz pod warunkiem, że działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
– ma nadany odpowiedni numer identyfikacyjny, zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Pomoc w tym zakresie polega na refundacji części kosztów powstałych w procesie modernizacji gospodarstwa. Przykładami takich kosztów są między innymi: zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania, koszty budowy infrastruktury technicznej służącej do nawadniania w gospodarstwie lub koszty zakupu elementów tejże infrastruktury oraz koszty wykonania ujęć wody. Maksymalna kwota dofinansowania jaką może otrzymać rolnik to 100 tysięcy złotych.
Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.
17 września 2019 roku Prezes ARiMR ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na refundację wydatków na realizację inwestycji w zakresie nawadniania w gospodarstwie. Termin składania wniosków ustalono na od 25 września do 22 listopada 2019 roku. Pomoc ta udzielana jest w ramach tzw. Poddziałania 4.1.3. dotyczącego Modernizacji Gospodarstw Rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.  Pod tą nazwą poszukiwać należy wszelkich informacji, w tym dotyczących kosztów, które mogą zostać zakwalifikowane do częściowej refundacji, bo nie wszystkie koszty poniesione mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane. Oprócz zgodności dokumentów dotyczących poniesionych kosztów z wykazem kosztów kwalifikowanych ważnymi załącznikami do wniosku są konkretne decyzje i dokumenty, bez których wniosek nie zostanie rozpatrzony. Zasadniczym kryterium kwalifikowalności kosztów do refundacji jest zgodność inwestycji z przepisami unijnymi, czyli art. 46. unijnego rozporządzenia nr 1305/2013.