Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, czyli podziałanie 6.5 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Od 30 września do 29 października 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Wnioski należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę w Powiatowym Biurze ARiMR. Wniosek można wysłać także listem poleconym. Biuro powinno być właściwe ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Wykaz biur powiatowych jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „oddziały regionalne ARIMR” . Na stronie internetowej dostępny jest formularz wniosku do wypełnienia.

Pomoc w ramach tego poddziałania może być przyznana osobie, która spełni odpowiednie wymagania czyli:
· jest osobą pełnoletnią i jako rolnik wpisaną do ewidencji producentów,

· jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

· jest uczestnikiem systemu dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich,

· przekaże w sposób trwały (umową sprzedaży lub darowizny – zawartą w formie aktu notarialnego) całe gospodarstwo rolne (w tym również zwierzęta) innemu rolnikowi. Rolnik, któremu zostanie przekazane gospodarstwo rolne musi zobowiązać się do tego, że przez okres 5 lat od daty przekazania gospodarstwa rolnego będzie prowadził działalność rolną w gospodarstwie powiększonym o przekazaną mu powierzchnię,

· rolnik, który przekaże gospodarstwo rolne zobowiązuje się do tego, iż przez okres kolejnych pięciu lat od daty przekazania gospodarstwa innemu rolnikowi nie będzie prowadził działalności rolniczej i nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Pomoc przyznawana będzie według kolejności ustalonej na podstawie punktów. Minimalna ilość punktów, które uprawniają do przyznania pomocy to 2 pkt.
Pod uwagę przy punktacji brane są odpowiednio:

– powierzchnia gospodarstwa, którą rolnik przekazuje:
a) gospodarstwa do 3 ha daje 1 pkt.
b) gospodarstwa 3 -6 ha daje 3 pkt.
c) gospodarstwa powyżej 6 ha otrzymają 5 pkt.

– powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego rolnika:
a) gospodarstwo do 5 ha daje 3 pkt.
b) gospodarstwo 5 – 10 ha daje 2 pkt.
c) gospodarstwo powyżej 10 ha daje 1 pkt.

· Wiek przejmującego rolnika. Jeżeli przejmujący ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczony w pełnym zakresie jako rolnik przyznawane są 3 pkt.

W celu uzyskania pomocy powierzchnia gospodarstwa rolnego po przejęciu gruntów musi być równa co najmniej średniej wielkości gospodarstwa rolnego w kraju tj. 10, 95 ha.
Jeśli średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie jest mniejsza niż powierzchnia krajowa takie gospodarstwo musi osiągnąć minimalnie wielkość wojewódzką. Do województw o mniejszej powierzchni rolnej niż krajowa zaliczają się:

· lubelskie – 7, 93 ha

· łódzkie – 7, 92 ha

· małopolskie – 4, 13 ha

· mazowieckie – 8, 75 ha

· podkarpackie – 4, 9 ha

· śląskie – 8, 02 ha

· świętokrzyskie 5, 82 ha

Wysokość pomocy jaką rolnik może otrzymać to 120% rocznej płatności, do której się kwalifikuje.
Premia zostanie naliczona od dnia przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 roku i jest wypłacana jednorazowo. Rolnicy, którzy przekażą gospodarstwo rolne w 2019 roku dostaną dwukrotność 120 % płatności. Natomiast rolnicy, którzy przekażą gospodarstwo rolne w 2020 roku jednokrotność 120% płatności. Płatność zostanie rozliczona w ciągu 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.