Dopłaty do wapnowania gleby – wnioski od 1 sierpnia 2019

Zarząd Nrodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął do realizacji (10 czerwca 2019 roku) Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Celem programu jest regeneracja gleb, które uległy zakwaszeniu w wyniku działań ludzkich, w tym rolniczych. Od 1 sierpnia 2019 roku ruszył pilotażowy program dopłat do wapnowania gleby i został rozpisany
na lata 2019 – 2023.
Dofinansowania udzielać będą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w ramach pomocy “de minimis”, a wnioski można składać do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych (OSChR), właściwych dla połozenia gospodarstwa.
Program ma charakter ogólnopolski i dostępny będzie dla rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha.
Pomoc jest przeznaczona dla tych gospodarstw, gdzie istnieją użytki rolne, dla których pH gleby wynosi poniżej lub jest równe odczynowi 5,5 pH.
Wielkość dotacji zależna będzie od powierzchni gospodarstwa i tak:

  • dla gospodarstw o powierzchni do 25 ha użytków rolnych może wynieść do 300zł/tonę (czystego składnika CAO oraz MgO);
  • dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25, ale nie większej niż 50 ha użytków rolnych może wynieść do 200zł/tonę (czystego składnika CAO oraz MgO);
  • dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50, ale nie większej niż 75 ha użytków rolnych może wynieść do 100zł/tonę (czystego składnika CAO oraz MgO).

Wnioski o dotacje na poszczególne pola można będzie składać tylko raz na cztery lata i rolnicy zobowiązani będą do przeprowadzania badania odczynu gleby w takich terminach. Spełnienie kryterium przyznania dofinansowania wynikać będzie z otrzymanych wyników próby odczynu gleby, a nie z wymagań zabiegów agrotechnicznych dla danej uprawy.
Do kosztów kwalifikownych zaliczone zostaną koszty poniesione na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego. Nie będzie zaś można zaliczyć do nich ani kosztów transportu, ani rozsiewu nawozów.
Rolnicy powinni przy każdorazowym zakupie sprawdzić, czy na fakturze znajduje się informacja o typie i odmianie nawozu lub środka wapnujacego oraz o zawartości CaO lub CaO plus MgO.
Uzyskanie dopłat za wapnowanie możliwe będzie dla prawidłowo udokumentowanych wydatków poniesionych w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku. Natomiast składanie wniosków umożliwiono 1 sierpnia 2019 roku.